Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Az elmenyor.hu adatvédelmi nyilatkozata:

A https://elmenyor.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) Horváth Gábor E.V.(székhely: 7039 Németkér, Szabadság utca 66.; Adószám: 67021594-1-37; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

I. Jogszabályok

Adatkezelő a weboldal keretén belül végzett szolgáltatás nyújtása során a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: infotv.).

II. Általános adatkezelési elvek

1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője Horváth Gábor E.V.. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2. Az adatkezelés célja, az Adatkezelő szolgáltatásainak interneten történő megismertetése (hírlevél, emailmarketing). Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

3. Az Adatkezelő kizárólag nyilvános adatbázisokból származó adatokat használ fel email marketingjéhez.

4. Az infotermék letöltése során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a letöltéssel kezdődik és annak törléséig tart.

5. Felhasználó hozzájárul, hogy az infotermék  letöltése során megadott e-mail címére az Adatkezelő a szolgáltatásairól, újdonságairól tájékoztatót küldjön.

6. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő szellemi alkotása.

7. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Az Adatkezelő által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

9. Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

III. Felhasználók jogai és érvényesítési lehetősége

1. A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy törölheti adatait a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen keresztül. Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait a honlapon megadott kapcsolat-felvételi címeken, különösen az elmenyor@gmail.com email-címen gyakorolhatja. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

2. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő kizárja.

IV. Elektronikus levélcímek használata

1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatás teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az Adatkezelő által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Adatkezelő hírlevelet csak annak a Felhasználónak küld, aki az ingyenes segédletet letöltötte és ezzel a letöltéssel valamint az adatvédelmi nyilatkozat előzetes elfogadásával, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja. A hírlevélről a Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevélben jelzett módon.

2. Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot Adatkezelő köteles helyesbíteni.

3. Az 2011. évi CXII. törvény szerint Adatkezelő köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:
o a kezelése jogellenes,
o a felhasználó kéri,
o hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
o az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
o azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint.

V. „Cookie”-k

1. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor Adatkezelő automatikusan kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfileokat helyez el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Felhasználó a számítógép böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Adatkezelő adatfile-t kíván elhelyezni a számítógépén, vagy a cookie-k küldését meg is tilthatja.

2. A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adatkezelő kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile személyes azonosításra nem alkalmasak, azonban egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományokat Adatkezelő 90 napig tárolja. Az IP-címeket Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! Az elmenyor.hu oldalon elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk:

Horváth Gábor E.V. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a elmenyor.hu oldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, Horváth Gábor E.V. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen oldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve az oldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Horváth Gábor E.V. nem vállal felelősséget az oldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

Az elmenyor.hu oldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Horváth Gábor E.V. nem vállal felelősséget az oldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Horváth Gábor E.V. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az oldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Horváth Gábor E.V. oldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Horváth Gábor E.V. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A honlapon található videókon szereplők írásban, vagy szóban tájékoztatva lettek arról, hogy az eseményen videó felvétel fog készülni, ami médiában, honlapon, közösségi oldalakon nyilvánosságra kerülhet. Azzal, hogy megjelentek az eseményen, azzal utaló magatartással egyértelműen nyilatkozatot tettek arról, hogy ezt megértették, és elfogadják. Ha a videókon szereplőknek bármilyen problémája, vagy törlési követelése merülne fel, azt a felhasználás után is megtehetik, jelezvén azt az elmenyor@gmail.com email címen.

Szerzői jog:

A elmenyor.hu oldal, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Horváth Gábor E.V. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Horváth Gábor E.V. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Horváth Gábor E.V. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.